Bibliografi

Åland – övergripande planering och genomförande

Publikationer för de specifika strategiska utvecklingsmålen

1 – Välmående människor vars inneboende resurser växer

 2 – Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

3 – Allt vatten har god kvalitet

4 – Ekosystem i balans och biologisk mångfald

5 – Attraktionskraft för boende, besökare och företag

  • Flertalet rapporter från ÅSUB.

6 – Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet 

7 – Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster